Select Collection & Den Norske Åpenhetsloven (english version in the bottom of the page)

Introduksjon
Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Select Collection er forpliktet til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi gir allmennheten tilgang til informasjon om Select Collections arbeid på disse områdene. Ytterligere forespørsler, utover informasjonen gitt i dette dokumentet, kan rettes til info@selectcollection.no.

Om oss
Select Collection er varemerket til Select Collection AB, en turoperatør med hovedkontor i Stockholm, Sverige. De juridiske navnene på dets heleide datterselskaper er Select Travel A/S med base i Oslo, Select Collection A/S med base i Stavanger, Select Travel AB med base i Stockholm og Select Travel OY med base i Helsinki. Select Collection-gruppens arbeid og retningslinjer for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold opprettes, gjennomgås og håndheves fra hovedkontoret i Stockholm på vegne av alle datterselskapene.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos Select Collection
Denne rapporten er en beskrivelse av hvordan Select Collection forvalter menneskerettigheter i sin egen virksomhet og i vår leverandørkjede. Vi har gjennomgått våre retningslinjer, prosedyrer og veiledende dokumenter i forhold til kravene i den norske åpenhetsloven.

Select Collection er opptatt av å følge de lovene og forskriftene som er på plass i Sverige, Norge og Finland om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. Organisasjonen har regler og retningslinjer for systematisk arbeid på områdene menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ansvaret for å følge opp menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for våre ansatte styres av styret i Select Collection AB og den sentrale ledelsen i konsernet med base i Stockholm.

Dette inkluderer å sette mål og ambisjoner om hvordan man respekterer menneskerettigheter og sikrer at retningslinjer og rutiner er på plass. Konsernledelsen har ansvar for å følge opp menneskerettighetsarbeidet i den daglige driften. Konsernledelsen er også til syvende og sist ansvarlig for selkapets retningslinjer. Retningslinjene gjennomgås årlig. Organisasjonen har vært inspisert og gjennomgått av det svenske arbeidstilsynet i 2022, uten merknader.

Klagemekanismer er viktige verktøy for å synliggjøre enhver uheldig praksis eller brudd på loven. Hvis en ansatt ikke ønsker å synliggjøre et problem personlig via sin leder, kan de bruke varslerfunksjonen ved å sende en anonym melding til hs@selectcollection.se eller via fysisk post til «Verneombudet” på Select Collection, Linnégatan 10, 114 47 Stockholm, Sverige. Det vil ikke være negativ oppfølging eller straff mot noen for å rapportere i god tro om faktisk eller mistenkt manglende overholdelse. Select Collection har etablert prosedyrer for rapportering av avvik. Kritiske bekymringer kommuniseres til styret fra sak til sak og/eller til relevante myndigheter.

Retningslinjer implementert for å sikre respekt for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter:
• Arbeidsmiljøhåndbok som inkluderer
o Helse & arbeidsmiljøpolitikk
o Samarbeid og åpenhet
• Ansvarsfordeling av arbeidsmiljørelaterte oppgaver
o Sjekklister
o Risikovurderinger
o Skjemaer for å rapportere manglende samsvar
o Liste over gjeldende lover

Retningslinjer for mangfold og trakassering
Select Collection prioriterer helse og sikkerhet gjennom en spesifisert interne regler, og vi streber etter kontinuerlig forbedring. Mangfolds- og trakasseringspolitikken fremmer inkludering og tar sikte på å eliminere diskriminering og trakassering på arbeidsplassen. Denne policyen understreker Select Collections forpliktelse til å behandle ansatte med respekt og verdighet, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning, funksjonshemming, politisk tro eller sosial status.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede
Gitt naturen til reiselivsbransjen, og det faktum at vi opererer over hele verden, er forsyningskjeden vår kompleks. Select Collection risikerer å bli knyttet til menneskerettighetspåvirkninger på arbeidere ansatt av partnere i forsyningskjeden vår og lokalsamfunnene som er berørt av virksomheten vår.

Select Collection streber etter å samarbeide med leverandører som deler våre verdier og følger internasjonale arbeidsstandarder. Våre forsyninger er lokalisert i alle områder av verden. Vi erkjenner at det er en risiko for negativ innvirkning på menneskerettighetene blant våre leverandører.

Nedenfor er en oversikt over Select Collections forsyningskjede
Partnerskap gjennomgås halvårlig på en systematisert, men personlig måte. Vi begrenser aktivt antall leverandører i hver kategori for enklere kontroll og gjennomgang av leverandører. Leverandørens adsferdsmåte og utvalgskriterier inkluderer, men er ikke begrenset til, menneskerettigheter, innvirkning på lokalsamfunnet, bærekraftsinnsats og det ytterste fokus på kvalitet.

Vi har følgende forsyningskjedekategorier:
• Hoteller og feriesteder – vi henter hotellrom og relaterte tjenester gjennom etablerte partnerskap.
• Bakkehåndtering – vi henter guider, kjøretøy, sjåfører, utflukter, aktiviteter og overnatting gjennom nøye utvalgte bakkehandlere i noen av landene vi opererer i.
• Flyselskaper – vi kjøper flybilletter fra etablerte IATA-godkjente flyselskaper.
• Bilutleie – vi kjøper leiebiltjenester primært fra ett etablert leiebilselskap.
• Cruiserederier – vi kjøper cruise fra noen få nøye utvalgte cruiserederier med fokus på mindre skip med mer bærekraftig drift.
• Vi kjøper IT- og programvaretjenester.

Vi har etablert rutiner for oppfølging av bærekraftsrisikoer i vår leverandørkjede, med særlig fokus på miljørisiko og menneskerettighetsrisiko. Våre sjekkpunkter-tiltak inkluderer regelmessig gjennomgang av alle leverandører, inkludert fysiske inspeksjoner av Select Collection-teammedlemmer.

Hvis vi mistenker eller identifiserer kompromitterte menneskerettigheter, uakseptable arbeidsforhold eller bærekraftsutfordringer, tar vi umiddelbart korrigerende tiltak og rapporterer det til relevante myndigheter.

Programvarekonsulenter i India
Select Collection har et programvareoppfyllingssenter basert i India. Fire heltidsansatte jobber utelukkende med Select Collection-relaterte oppgaver. Disse ansatte er ikke direkte ansatt i Select Collection, men Select Collection har gjennomgått sine arbeidsforhold ved hjelp av fysisk inspeksjon av arbeidsplassen og en konstant direkte dialog med hver enkelt ansatt, utenom deres ledere.

Select Collections pågående handlinger for å respektere menneskerettighetene for 2024 og fremover
Vi vil fortsette å avgrense hvordan vi undersøker leverandørene våre og intensiverer våre inspeksjoner i forhold til å sikre menneskerettigheter, rettferdige arbeidsforhold, mangfold og bærekraft. Vi vil aktivt ekskludere leverandører som ikke oppfyller våre strenge kriterier.

Nye leverandører vil ikke bli akseptert før fysisk kontroll har funnet sted. Nye leverandører vil bli informert om våre forventninger i forhold til disse områdene.

Våre ansatte skal få opplæring i menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og mangfold. De har også tilgang til hele dokumentasjonspakken om helse- og arbeidsmiljøpolicyen vår, på vår delte server.

___________________________________________________________________

Select Collection & The Norwegian Transparency Act

Introduction
The Norwegian Transparency Act became effective July 1, 2022. Select Collection is committed to respecting fundamental human rights and decent working conditions. We provide the general public access to information regarding Select Collection’s work in these areas. Additional requests, apart from the information provided in this document, can be directed to info@selectcollection.no.

About us
Select Collection is the trademark of Select Collection AB, a tour operator with head office in Stockholm, Sweden. The legal names of its fully owned subsidiaries are Select Travel A/S based in Oslo, Select Collection A/S based in Stavanger, Select Travel AB based in Stockholm and Select Travel OY based in Helsinki. The Select Collection group’s work and policies to ensure fundamental human rights and decent working conditions are created, reviewed, and enforced from the Stockholm head office on behalf of all its subsidiaries.

Human rights and decent working conditions at Select Collection
This report is a description of how Select Collection manages human rights in its own operations and in our supply chain. We have reviewed our policies, procedures, and guiding documents against the requirements of the Norwegian Transparency Act.

Select Collection is dedicated to fully adhere to the mature laws and regulations in place in Sweden, Norway and Finland on human rights and decent working conditions for its employees. The organization has policies and guidelines in place for systematic work in the areas of human rights and decent working conditions. The responsibility for following up human rights and decent working conditions for our employees is governed by the board of Select Collection AB and the central management of the group, based in Stockholm.
This includes setting goals and ambitions on how to respect human rights and ensure policies and routines are in place. The group management has the responsibility to follow up on human rights work in the daily operations. Group management is also ultimately responsible for the policies. The policies are reviewed annually. The organization has been inspected and reviewed by the Swedish Work Environment Authority in 2022, without remarks.

Complaint mechanisms are vital tools to highlight any unfair practices or breaches of the law. If an employee does not want to highlight an issue in person via his or her manager, they can use the whistle-blower function by sending an anonymous message to hs@selectcollection.se or via physical mail to “Skyddsombud” at Select Collection, Linnégatan 10, 114 47 Stockholm, Sweden. There will be no discrimination or punishment against anyone for making a report in good faith of actual or suspected non-compliance. Select Collection has established procedures for reporting non-compliance. Critical concerns are communicated to the Board on a case-by-case basis and/or to the relevant authorities.

Policies implemented to ensure respect for decent working conditions and human rights:
• Work environment handbook which includes
o Health & work environment policy
o Collaboration and transparency
o Division of responsibilities of work environment related tasks
o Check lists
o Risk assessments
o Forms to report non-compliance
o List of applicable laws
• Diversity and Harassment policy
Select Collection prioritizes health and safety through a dedicated policy, and we strive for continuous improvement. The Diversity and Harassment Policy promotes inclusivity and aims to eliminate discrimination and harassment in the workplace. This policy underlines Select Collection’s commitment to treating employees with respect and dignity, regardless of their age, sex, ethnicity, nationality, religion, sexual orientation, disability, political beliefs, or social status.

Human rights and decent working conditions in our supply chain
Given the nature of the travel industry, and the fact that we operate worldwide, our supply chain is complex. Select Collection is at risk of being connected to human rights impacts on workers employed by partners in our supply chain and the communities affected by our business.

Select Collection strives to collaborate with suppliers who share our values and adhere to international labor standards. Our supplies are located in all areas of the world. We acknowledge that there is a risk of negative impact on human rights among our suppliers.

Below is an overview of Select Collection’s supply chain.
Partnerships are reviewed biannually in a systemized but personal manner. We actively limit the number of suppliers in each category to easier control and review suppliers. Supplier code of conduct and selection criteria include but are not limited to human rights, impact on the local community, sustainability efforts and the utmost focus on quality.

We have the following supply chain categories:
• Hotels and resorts – we source hotel rooms and related services through established partnerships.
• Ground handling – we source guides, vehicles, drivers, excursions, activities, and accommodation through carefully selected ground handlers in some of the countries that we operate in.
• Airlines – we buy air tickets from established IATA approved airlines.
• Car rental – we buy rental car services primarily from one established rental car company.
• Cruise lines – we buy cruises from a few carefully selected cruise lines focusing on smaller ships with more sustainable operations.
• We buy IT and software services.

We have established routines for following up sustainability risks in our supply chain, with a particular focus on environmental risks and human rights risks. Our due diligence measures include regularly reviewing all suppliers, including physical inspections by Select Collection team members.

If we suspect or identify compromised human rights, unacceptable working conditions or sustainability flaws, we immediately take corrective action and report it to the relevant authorities.

Software consultants in India
Select Collection has a software fulfillment center based in India. Four full time employees work exclusively on Select Collection related tasks. These employees are not directly employed by Select Collection but Select Collection has reviewed their working conditions by the means of physical inspection of the workplace and a constant direct dialogue with each employee, bypassing their managers.

Select Collection’s ongoing actions to respect human rights for 2024 and forward
We will continue to refine how we screen our suppliers and intensify our inspections in relation to ensuring human rights, fair working conditions, diversity, and sustainability. We will actively exclude suppliers who do not meet our stringent criteria.

New suppliers will not be accepted before a physical inspection has taken place. New suppliers will be educated on our expectations in relation to these areas.

Our employees will be educated on human rights and decent working conditions and diversity. They also have access to the full suite of documentation on our Health & work environment policy, on our shared server.

Book your personal meeting here